Õppejuhised

ÕPILASE AKADEEMILISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. EDK õppekava täismaht on 72 ainepunkti, mis on jagatud kohustuslikeks (30 ainepunkti) ja valikaineteks (42 ainepunkti). Õppeprogramm loetakse täidetuks kui Õpilane on kogunud õppeaasta lõpuks vähemalt 60 ainepunkti nii, et sooritatud on kõik kohustuslikud ained (30 ainepunkti) ning valikained vähemalt 30 ainepunkti ulatuses. Õppekava täitmisel väljastatakse Õpilasele EDK diplom ning akadeemiline õiend lõpetamise päeval.
 2. Teistest ülikoolidest omandatud BA, MA või Doktoriõppe aineid ega ainepunkte ei saa EDK diplomile üle kanda.
 3. Diplomit ei väljastata juhul kui Õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg, tasumata eksamilõivud, tagastamata kasutamiseks antud õpperaamatud ja uksekaart või täitmata muu EDK poolt seatud kohustus.
 4. Kui Õpilane ei kogu õppeaasta jooksul lõpetamiseks vajalikku ainepunktide arvu, väljastatakse Õpilasele kinnituskiri vaid positiivselt sooritatud õppeainete kohta. Õpilasel on soovi korral võimalus õpinguid jätkata järgneval aastal ilma täiendavat õppemaksu maksmata tingimusel, et ta koostab täpse õppetöögraafiku, mis jälgib järgneva õppeaasta tunniplaani koos selles sisalduvate tähtaegadega.
 5. Õppetöös osalemiseks on Õpilane kohustatud võtma osa tunniplaanis välja kuulutatud loengutest. Kohustuslikesse ainetesse eraldi registreerima ei pea, valikainetest osavõtmiseks peab Õpilane end ainesse registreeruma õppeinfosüsteemi Moodle kaudu.
 6. Õpilane on kohustatud igas tunnis allkirjastama kohalkäimise lehe.
 7. Eksamilt puudumine on keelatud ning võrdub automaatselt hindega (F).
 8. Eksamitest osavõtmiseks ei pea Õpilane end registreerima, sest need on kohustuslikud (kohustuslikud ained ning samuti deklareeritud valikainete puhul). Kui tegemist on kohustusliku ainega on Õpilane kohustatud eksami uuesti sooritama järeleksamipäeval.
 9. Kokku on Õpilasel õigus sooritada 2 järeleksamit, millest esimene maksab 10 Eurot, teise eest kohustub õpilane maksma järeleksamitasu 20 eurot. Järeleksameid saab sooritada selleks ettenähtud kuupäevadel, mis tuleb kokku leppida EDK programmijuhiga.
 10. Peale kolmandat ebaedukat eksamisooritust on EDK-l õigus tudeng õppegrupist välja arvata.
 11. Essee esitamiseks on vajalik töö üleslaadimine EDK õppeinfosüsteemi Moodle väljakuulutatud tähtajaks. Tähtajast hilisem esitamine kahandab essee väärtust automaatselt ühe hinde võrra. Kui Õpilane esitab eksami rohkem kui nädal hiljem algsest tähtajast, siis lisaks hindealandusele rakendub ka 10 eurot järeleksami tasu. Essee on eksami üks vormidest. Kui Õpilane esitab eksami rohkem kui kaks nädalat algsest tähtajast hiljem, siis langeb essee hinne kaks palli ning rakendub 20 eurot järeleksami tasu.
 12. Eksamite ja esseede hindamisel rakendab EDK järgmist hindamisskaalat: A (suurepärane, excellent), B (väga hea, very good), C (hea, good), D (rahuldav, satisfactory), E (kasin, poor), F (puudulik, failed). Positiivsed hinded on A-E. Negatiivne hinne on F, mis tähendab läbikukkumist.
 13. Järeleksamit saab sooritada üksnes negatiivse hinde korral.
 14. Tunniplaanile kohaselt võib EDK rakendada kohalkäimispõhist arvestust, mille kohaselt loetakse õppeaine sooritatuks üksnes juhul kui Õpilane on osalenud loengutes vähemalt 75% ulatuses. Kohalolekupõhiste ainete hindamisel kasutatakse hinnet ”arvestatud”.
 15. Eksamite ja esseede hindamisõigus ja vastutus lasub õppejõul. Kui Õpilane kahtleb hindamistulemuse väärtuses või soovib saada täiendavat tagasisidet, on tal õigus paluda lektoril eksamitöö või essee uuesti läbi vaadata ning põhjendada hindevalikut. Kui lektor otsustab hinnet tõsta, aktsepteerib EDK uue hinde reservatsioonideta.
 16. Kirjalike tööde esitamisel on tudeng kohustatud järgima EDK poolt antud akadeemilisi reegleid, mida tutvustatakse õppeaasta alguses ning on kättesaadavad Moodle-s.
 17. Õpilane on kohustatud teadma, et plagieerimine (t viideteta tekstide nn copy-paste esseedes ja spikerdamine eksamitel, kusjuures spikri kaasavõtmine eksamiruumi võrdub spikerdamisega) on taunitav ja karistatav kuni õppegrupist välja arvamiseni. Igal eksami ja essee korral, mille puhul on tuvastatud, et Õpilane on kasutanud plagieerimist, loetakse EDK poolt automaatselt läbikukkumiseks ning Õpilane on kohustatud maksma karistustasu 40.00 eurot, mille kohta esitab Õpilasele arve EDK.