RAHVUSVAHELISED SUHTED JA EUROOPA INTEGRATSIOON

Õppetöö korraldus 2017/2018. a õppegrupis

 • Õppetöö toimub EDK õppeklassis Tõnismägi 2 (Rahvusraamatukogus), Tallinnas. Õppetöö toimub auditoorse õppetöö (loengud, seminarid) ja iseseisva töö kujul.
 • Õppegrupis maksimaalselt 30 õpilast.
 • Õppetöö kestab 2 semestrit ühe akadeemilise aasta jooksul. Läbitud õppeainetes sooritatakse kirjalik eksam või arvestus (test, essee või muu).
 • Eksamite hindamine toimub kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste ühtse hindamissüsteemi alusel kuuepallisel skaalal:
  • "A" - suurepärane
  • "B"- väga hea
  • "C" - hea
  • "D" - rahuldav
  • "E" - kasin
  • "F" - puudulik
 • Eksam loetakse sooritatuks vähemalt "kasin" ("E") tulemuse korral. Arvestused loetakse sooritatuks või mittesooritatuks.
 • Töökeeleks on inglise keel.
 • Õppetöö algab 18. septembril 2017
  • sügissemester 18. september - 15. detsember 2017
  • kevadsemester 9. jaanuar - 25. mai 2018
 • Õppetöö viiakse läbi statsionaarse õhtuse õppena enamasti 4 päeval nädalas kell 16.45 - 19.45. Iseseisev mitteauditoorne töö moodustab ligikaudu 3/4 õppetöö mahust.
 • Programm loetakse täidetuks kui on sooritatud õppekava järgi ettenähtud eksamid vähemalt 60 ainepunkti ulatuses. Õppekava on jagatud kohustuslikeks (30 AP) ja valikaineteks (30 AP). Õppekava maksimaalne maht on 75 ainepunkti. Õppekava läbinud saavad EDK diplomi ja akadeemilise õiendi.