Õppekorraldus

Sisseastumine ja lõpetamine

 • Vastuvõtt EDK täiendkoolitusprogrammi “Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia” toimub mittestipendiaatidele (sh eestlased) igal kevadel EDK kodulehekülje kaudu -> vt vastuvõtutingimused. Katsed edukalt sooritanutega sõlmitakse leping, mis sätestab EDK ja Õpilase omavahelise suhte õppeperioodi jooksul, sh mõlema poole õigused ja kohustused ning maksetingimused.
 • Õppekava edukal täitmisel väljastatakse Õpilasele lõpetamise päeval EDK tunnistus, akadeemiline õiend ning EDK õppesüsteemi kirjeldus.
 • Õppeprogramm loetakse täidetuks kui Õpilane on kogunud õppeaasta lõpuks vähemalt 60 ainepunkti.
 • Teistest ülikoolidest omandatud BA, MA või doktoriõppe aineid ega ainepunkte ei saa EDK tunnistusele üle kanda.
 • Tunnistust ei väljastata juhul, kui Õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg, tasumata eksamilõivud, tagastamata kasutamiseks antud õpperaamatud ja uksekaart või täitmata muu EDK poolt seatud kohustus.
 • Kui Õpilane ei kogu õppeaasta jooksul lõpetamiseks vajalikku ainepunktide arvu, väljastatakse Õpilasele tõend positiivselt sooritatud õppeainete kohta. Õpilasel on soovi korral võimalus õpinguid jätkata järgneval aastal ilma täiendavat õppemaksu maksmata tingimusel, et ta koostab täpse õppetöögraafiku, mis jälgib järgneva õppeaasta tunniplaani koos selles sisalduvate tähtaegadega.

Õppetöö reeglid

 • Õppetöös osalemiseks on Õpilane kohustatud võtma osa tunniplaanis välja kuulutatud loengutest. Õppeaine materjalidele ligipääsu saamiseks peab Õpilane end ainesse registreerima õppeinfosüsteemi Moodle kaudu.
 • Õpilane on kohustatud igas loengus allkirjastama kohalkäimise lehe. Kui õpilane ei ole osalenud vähemalt 75% õppeaine loengutest, on EDK-l õigus nõuda lisatöö esitamist, et aine saaks sooritatud.
 • Eksamilt puudumine on keelatud ning võrdub automaatselt hindega (F). Mõjuval põhjusel ja programmijuhiga varasemal kokkuleppel on võimalus sooritada eksamit muul päeval kui tunniplaanis ette nähtud. Sel juhul on järeleksami maksimaalne hinne (B).
 • Eksamitest osavõtmiseks ei pea Õpilane end registreerima.
 • Järeleksameid saab sooritada selleks ettenähtud kuupäevadel, mis tuleb kokku leppida EDK programmijuhiga. Kokku on Õpilasel õigus sooritada 2 järeleksamit, millest esimene maksab 10 eurot, teise eest kohustub õpilane maksma järeleksamitasu 20 eurot. Peale kolmandat ebaedukat eksamisooritust loetakse õppeaine mitte läbituks ja Õpilasel pole õigust täiendavat eksamit sooritada.
 • Essee on eksami üks vormidest. Essee esitamiseks on vajalik töö üleslaadimine EDK õppeinfosüsteemi Moodle väljakuulutatud tähtajaks. Tähtajast hilisem esitamine kahandab essee väärtust automaatselt ühe hinde võrra. Kui Õpilane esitab eksami rohkem kui nädal hiljem algsest tähtajast, siis lisaks hindealandusele rakendub ka 10 eurot järeleksami tasu. Kui Õpilane esitab eksami rohkem kui kaks nädalat algsest tähtajast hiljem, siis langeb essee hinne kaks palli ning rakendub 20 eurot järeleksami tasu.

Hindamine

 • Eksamite ja esseede hindamisel rakendab EDK järgmist hindamisskaalat: A (suurepärane, excellent), B (väga hea, very good), C (hea, good), D (rahuldav, satisfactory), E (kasin, poor), F (puudulik, failed). Positiivsed hinded on A-E. Negatiivne hinne on F, mis tähendab läbikukkumist.
 • Järeleksamit saab sooritada üksnes negatiivse hinde korral. Järeleksami maksimaalne hinne on B.
 • Tunniplaanile kohaselt võib EDK rakendada kohalkäimispõhist arvestust, mille kohaselt loetakse õppeaine sooritatuks üksnes juhul, kui Õpilane on osalenud loengutes vähemalt 75% ulatuses (3 loengul 4-st). Kohalolekupõhiste ainete hindamisel kasutatakse hinnet ”arvestatud”.
 • Eksamite ja esseede hindamisõigus ja vastutus lasub õppejõul. Kui Õpilane kahtleb hindamistulemuse väärtuses või soovib saada täiendavat tagasisidet, on tal õigus paluda lektoril eksamitöö või essee uuesti läbi vaadata ning põhjendada hindevalikut. Kui lektor otsustab hinnet tõsta, aktsepteerib EDK uue hinde reservatsioonideta.
 • Kirjalike tööde esitamisel on tudeng kohustatud järgima EDK poolt antud akadeemilisi reegleid, mida tutvustatakse õppeaasta alguses ning on kättesaadavad Moodle-s.

Plagieerimine

 • Õpilane on kohustatud teadma, et plagieerimine (st copy-paste esseedes ja spikerdamine eksamitel) on taunitav ja karistatav kuni õppegrupist välja arvamiseni. Iga eksam ja essee, mille puhul on tuvastatud, et Õpilane on kasutanud plagieerimist, loetakse EDK poolt automaatselt läbi kukutuks ning Õpilane on kohustatud maksma karistustasu 40 eurot, mille kohta esitab Õpilasele arve EDK.
 • Spikri kaasavõtmine eksamiruumi võrdub spikerdamisega. Samuti on eksamite ajal keelatud kasutada mobiiltelefone või muid nutiseadmeid.

Estonian School of Diplomacy
Rävala pst 12
10143 Tallinn
ESTONIA