Õppekorraldus

Sisseastumine ja lõpetamine

 • Vastuvõtt EDK täiendkoolitusprogrammi “Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon” toimub mittestipendiaatidele (sh eestlased) igal kevadel EDK kodulehekülje kaudu -> vt vastuvõtutingimused. Katsed edukalt sooritanutega sõlmitakse leping, mis sätestab EDK ja Õpilase omavahelise suhte õppeperioodi jooksul, sh mõlema poole õigused ja kohustused, ning maksetingimused.
 • Õppekava edukal täitmisel väljastatakse Õpilasele EDK tunnistus ning akadeemiline õiend lõpetamise päeval.
 • Teistest ülikoolidest omandatud BA, MA või doktoriõppe aineid ega ainepunkte ei saa EDK tunnistusele üle kanda.
 • Tunnistust ei väljastata juhul, kui Õpilasel on õppeaasta lõppedes õppemaksuvõlg, tasumata eksamilõivud, tagastamata kasutamiseks antud õpperaamatud ja uksekaart või täitmata muu EDK poolt seatud kohustus.
 • Kui Õpilane ei kogu õppeaasta jooksul lõpetamiseks vajalikku ainepunktide arvu, väljastatakse Õpilasele tõend vaid positiivselt sooritatud õppeainete kohta. Õpilasel on soovi korral võimalus õpinguid jätkata järgneval aastal ilma täiendavat õppemaksu maksmata tingimusel, et ta koostab täpse õppetöögraafiku, mis jälgib järgneva õppeaasta tunniplaani koos selles sisalduvate tähtaegadega.

Õppetöö reeglid

 • Õppetöös osalemiseks on Õpilane kohustatud võtma osa tunniplaanis välja kuulutatud loengutest. Kohustuslikesse ainetesse eraldi registreerima ei pea, valikainetest osavõtmiseks peab Õpilane end ainesse registreeruma õppeinfosüsteemi Moodle kaudu.
 • Õpilane on kohustatud igas tunnis allkirjastama kohalkäimise lehe. Kui õpilane puudub loengust rohkem kui ühel õhtupoolikul, on lektoril õigus nõuda lisatöö esitamist, et aine saaks sooritatud.
 • Eksamilt puudumine on keelatud ning võrdub automaatselt hindega (F).
 • Eksamitest osavõtmiseks ei pea Õpilane end registreerima, sest need on kohustuslikud (kohustuslikud ained ning samuti deklareeritud valikainete puhul). Kui tegemist on kohustusliku ainega on Õpilane kohustatud eksami uuesti sooritama järeleksamipäeval.
 • Kokku on Õpilasel õigus sooritada 2 järeleksamit, millest esimene maksab 10 Eurot, teise eest kohustub õpilane maksma järeleksamitasu 20 eurot. Järeleksameid saab sooritada selleks ettenähtud kuupäevadel, mis tuleb kokku leppida EDK programmijuhiga.
 • Peale kolmandat ebaedukat eksamisooritust on EDK-l õigus tudeng õppegrupist välja arvata.
 • Essee esitamiseks on vajalik töö üleslaadimine EDK õppeinfosüsteemi Moodle väljakuulutatud tähtajaks. Tähtajast hilisem esitamine kahandab essee väärtust automaatselt ühe hinde võrra. Kui Õpilane esitab eksami rohkem kui nädal hiljem algsest tähtajast, siis lisaks hindealandusele rakendub ka 10 eurot järeleksami tasu. Essee on eksami üks vormidest. Kui Õpilane esitab eksami rohkem kui kaks nädalat algsest tähtajast hiljem, siis langeb essee hinne kaks palli ning rakendub 20 eurot järeleksami tasu.

Hindamine

 • Eksamite ja esseede hindamisel rakendab EDK järgmist hindamisskaalat: A (suurepärane, excellent), B (väga hea, very good), C (hea, good), D (rahuldav, satisfactory), E (kasin, poor), F (puudulik, failed). Positiivsed hinded on A-E. Negatiivne hinne on F, mis tähendab läbikukkumist.
 • Järeleksamit saab sooritada üksnes negatiivse hinde korral.
 • Kohalolekupõhiste ainete hindamisel kasutatakse hinnet ”arvestatud”.
 • Eksamite ja esseede hindamisõigus ja vastutus lasub õppejõul. Kui Õpilane kahtleb hindamistulemuse väärtuses või soovib saada täiendavat tagasisidet, on tal õigus paluda lektoril eksamitöö või essee uuesti läbi vaadata ning põhjendada hindevalikut. Kui lektor otsustab hinnet tõsta, aktsepteerib EDK uue hinde reservatsioonideta.
 • Kirjalike tööde esitamisel on tudeng kohustatud järgima EDK poolt antud akadeemilisi reegleid, mida tutvustatakse õppeaasta alguses ning on kättesaadavad Moodle-s.

Plagieerimine

 • Õpilane on kohustatud teadma, et plagieerimine (st copy-paste esseedes ja spikerdamine eksamitel) on taunitav ja karistatav kuni õppegrupist välja arvamiseni. Iga eksami ja essee korral, mille puhul on tuvastatud, et Õpilane on kasutanud plagieerimist, loetakse EDK poolt automaatselt läbikukkumiseks ning Õpilane on kohustatud maksma karistustasu 40.00 eurot, mille kohta esitab Õpilasele arve EDK.

Estonian School of Diplomacy
Tõnismägi 2
10122 Tallinn
ESTONIA